خط مشی راهکاران رایان

راهکاران رایان همواره در تلاش است به مشتریان خود خدماتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه نماید و خود را نسبت به حفظ اطلاعات مشتریان متعهد می داند .
راهکاران خود را موظف میداند در حفظ اطلاعات و داده های مشتریان خود کوشا بوده و با نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان و فرآیند های پشتیبانی این اطمینان را حاصل نماید
راهکاران از هیچ گونه اطلاعات و داده هایی برای هیچ مقاصدی و تحت هیچ شرایطی استفاده نمی نماید و اهمیت اطلاعات مشتریان هر چند بی اهمیت از ظر آنان برای راهکاران حیاتی بوده و در دسترس هیچ شخص ثالث و نهادی قرار نخواهد گرفت.