خدمات فنی و مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو حوزه:
1) نرم افزاری شامل: برنامه نویسی و توسعه وارایه راهکارهای سازمانی و..
2)سخت افزاری شامل : خدمات پسیو و شبکه و اجرای زیر ساخت های فیبر و …
می باشد