امروزه ضبط تصاویر و تجهیز بنگاههای اقتصادی و منازل به دوربین مداربسته نه تنها نیاز بلکه در برخی موارد از سوی سازمانهای نظارتی ضروری می باشد