ارائه راهکار سازمانی و پیاده سازی مرکز تلفن های پرظرفیت و تبدیل پلتفرم های قدیمی به زیر ساخت ویپ و و ارتباطات تلفنی بر بستر شبکه و IP