قوانین راهکاران رایان تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و زیر نظر صنف رایانه ای تهران می باشد.